top of page

VDB is geen voorstander van een nieuw onderzoek met betrekking tot het dossier Elswoutshoek. In een recente burgemeestersbrief, ten behoeve van een raads- of coalitieakkoord, spoorde burgemeester Elbert Roest de gemeenteraad aan om concrete stappen te zetten om het dossier Elswoutshoek (verder) tot rust te brengen. In het afgelopen half jaar zijn belangrijke werkzaamheden verricht. De gemeenteraad van maart jl. stelde het definitieve planologische kader voor de ontwikkeling van het landgoed vast en een ambtelijke taskforce legt de laatste hand aan het afscheiden van het omvangrijke WOB-dossier. Die acties nemen echter niet de onverwerkte pijn en bitterheid uit de afgelopen jaren weg. De burgemeester meent dat het dringend gewenst is dit te onderkennen, waarheidsvinding te (laten) plegen op de gebeurtenissen in 2014, conclusies te trekken en waar mogelijk te verzoenen.
 

In een extra raadsvergadering op 12 april dienden de partijen Liberaal Bloemendaal en PvdA een motie in die de burgemeester de opdracht geeft een onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijke partij. Een alternatieve motie van VVD, GL, CDA en D’66 verzocht de burgemeester voorafgaand aan het onderzoek de raad een procesvoorstel op te stellen door middel van een plan van aanpak, voorzien van een concrete, toetsbare en verifieerbare vraagstelling en normenkader, uiteraard gepaard gaand met een budgetvoorstel.

VDB heeft geen enkel inhoudelijk argument gehoord of gelezen dat haar ervan overtuigt, dat het laten verrichten van een onderzoek naar waarheidsvinding de gemoederen zal bedaren. Wij onderschrijven dat rust binnen het gemeentebestuur gewenst is, maar zelfs het tot stand komen van deze twee moties ging al gepaard met de nodige onrust. VDB verwacht dat het onderzoek alleen maar zal bijdragen aan nieuwe onrust en het vertrouwen van de burger in het bestuur verder zal ondermijnen.

De gemeente Bloemendaal staat de komende jaren voor grote financiële uitdagingen. Hoeveel gaat zo’n onderzoek kosten? Moeten we straks naar de burger om te vertellen dat de OZB omhoog moet, zodat wij door kunnen gaan met kostbare onderzoeken? De hele affaire heeft de gemeenschap al een vermogen gekost. Hoe willen de indieners en ondersteuners van de moties dat aan hún kiezers verantwoorden?

VDB is een nieuwe partij, die op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de gebeurtenissen die nu onderzocht zouden moeten worden en distantieert zich daarvan. Laten we ons bezighouden met wat er vandaag nodig is en wat de toekomst van ons vraagt. De verzoeningspoging heeft geen duur onderzoek nodig. Waren de excuses die het toenmalige college heeft gemaakt met herroeping van de beschuldigingen niet voldoende?

VDB wijst erop dat de rechter zich al heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van het besluit tot geheimhouding. De rechter heeft geoordeeld dat het college redelijkerwijs, ten aanzien van het grootste deel van het door wethouder M. de Rooij aangelegde interne dossier, geheimhouding mocht opleggen vanwege de daarmee gemoeide belangen van alle betrokkenen.  

Wat gaat er gebeuren met de nog steeds geldende geheimhoudingsplicht? Heeft de onderzoeker daar straks geen last van? En als hij of zij daar geen last van heeft, moeten de uitslagen dan straks in een besloten raadsvergadering met elkaar gedeeld worden? Wat schiet de burger van Bloemendaal daarmee op?

Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: VDB is een groot voorstander van bestuurlijke rust, van integer bestuur en van goede omgangsvormen. VDB staat voor een gezonde, open democratie waarbij we het algemeen belang nooit mogen opofferen voor individuele belangen zoals dat met deze moties het geval lijkt te zijn.

Bestuurlijke rust is niet iets dat zich door een kostbaar onderzoek laat afdwingen of afkopen. Bestuurlijke rust is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als gemeentebestuur. 

Tijdens de raadsvergadering van 12 april adviseerden wij de raad en het college het boek te sluiten en met de blik gericht op de toekomst te kijken naar wat er écht nodig is om de gemeente Bloemendaal te laten floreren als nooit tevoren.

De burgemeester meldde de raad voorts, dat er meldingen zijn gedaan van integriteitsschending. VDB juicht van harte toe dat de burgemeester deze kwesties vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid ter hand zal gaan nemen.

bottom of page