top of page

Bloemendaal – Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een nieuwe lokale partij in Bloemendaal. De derde na Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal. Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig Democratische Bond.
 

Kernwaarden zijn een open democratie met oog voor vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking, duurzaam en verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen, betere publieke dienstverlening van de overheid en meer openheid van democratische besluitvorming. De partij wil vooral de burger aan het woord laten. Het vertrouwen van inwoners in het lokale bestuur moet worden hersteld. VDB wil dat er een einde komt aan het onnodig en ongerechtvaardigd geheim verklaren van besluiten.
 

Elke burger moet binnen een week een bestuurder uit het college te spreken kunnen krijgen. Daarom moet het wekelijkse spreekuur van het college van B en W worden heringevoerd. De huidige opzet van de raadscommissies met beeldvormende avonden is te vrijblijvend van opzet, vindt de partij. Iedereen heeft het recht om tijdens een formele vergadering van de raad het woord te voeren. De gemeentelijke website moet gebruiksvriendelijk zijn en gemakkelijk toegang geven tot alle bestuurlijke zaken, alle agenda’s van de raad en raadscommissies met alle achterliggende stukken.
 

VDB wil dat de gemeente een onafhankelijke ombudsman benoemt voor een snelle en open afhandeling van klachten.

De wijze waarop de gemeente omgaat met de ruimtelijke ordening moet veel beter: geen toezeggingen doen aan belanghebbenden voordat de gemeenteraad heeft besloten. De burger heeft vervolgens het nakijken, omdat besluitvorming op bestuurlijk en ambtelijk niveau vaak al rond is en de raad pas achteraf wordt geïnformeerd. VDB wil oplossingen voor betaalbare woningen door ook naar locaties buiten de gemeentegrenzen te zoeken.

Er is grote behoefte aan betaalbare woningen voor senioren. Het creëren van woningen voor deze doelgroep bevordert tevens de noodzakelijke doorstroming op de huizenmarkt voor andere doelgroepen in het middensegment. Verder staat
 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal voor meer politiesurveillance, voldoende bluswater en bluswatervoorzieningen, meer subsidie naar de Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal, minder reclameborden en verkeersborden in de gemeente, slimmere afstelling van verkeerslichten, groene golfzones en verbetering van het openbaar vervoer zoals een lightrail naar de kust.

 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal wil gaan voor de komst van een cultureel centrum voor tentoonstellingen, lezingen, muziekuitvoeringen, repetitieruimte, toneel, dansvoorstellingen en dergelijke. En: geen verhoging van de ozb voor huiseigenaren en ondernemers.

bottom of page